search icon

مشاهده Event پروژه

در رانفلر میتوانید event های یک پروژه را مشاهده کنید . event ها مجموعه ای از تمامی فعالیت هایی است که روی ان پروژه انجام میدهید ، مانند ریستارت سرویس  یا دیتابیس و یا ایجاد آن ها.

برای مشاهده event یک پروژه  دستور  runflare events را در خط فرمان وارد کنید . بعد از وارد کردن این دستور باید پروژه را انتخاب کنید .

 

 

برای مشاهده event به صورت لحظه ای از دستور runflare events -f  استفاده کنید .

یکی از قابلیت های CLI رانفلر ، بهره گیری از سیستم کش می باشد . این قابلیت در قسمت هایی که نیاز به انتخاب پروژه یا سرویس هست ، پیشنهادی به شما ارائه می کند که میتوانید با وارد کردن y آن را قبول کنید و یا با وارد کردن n لیست پروژه یا سرویس ها را مشاهده و انتخاب کنید .

شما میتوانید یک مرحله فراتر بروید و با دستور runflare events -y  پروژه کش شده را مشاهده کنید . در ضمن  از دستور runflare events -y -f میتوانید برای مشاهده event لحظه ای پروژه کش شده استفاده کنید .