search icon

حذف مسیر deploy

پوشه ای که تمام  فایل ها  و زیر پوشه های ان به سرور ارسال میشوند براساس اولین دیپلوی مشخص می شود . در دیپلوی های بعدی در هر زیرپوشه از ان که دستور runflare deploy زده شود فایل ها  و زیر پوشه ها از مسیر دیپلوی اول ارسال می شود .

برای حذف مسیر پیشفرض میتوانید از دستور runflare reset در خط فرمان استفاده کنید. برای انتخاب هر یک از مسیر ها ، از کلید space بر روی صفحه کلید استفاده و سپس  برای حذف مسیر از Enter استفاده کنید .

 

از دستور runflare reset --all برای حذف تمامی مسیر ها و توکن می توان استفاده کرد . برای تایید حذف y و برای لغو عملیات n را وارد نمایید.