search icon

مشاهده لاگ سرویس

برای مشاهده لاگ سرویس ها و دیتابیس ها از دستور  runflare logs  استفاده کنید . بعد از وارد کردن این دستور باید پروژه را انتخاب کنید .

 

در مرحله بعد باید نوع ان را از بین سرویس یا دیتابیس انتخاب کنید .

 

در ادامه سرویس یا دیتابیس را انتخاب کنید .

بعد از سرویس یا دیتابیس ، لاگ آن در ترمینال نمایش داده می شود . برای مشاهده لاگ به صورت لحظه ای از دستور runflare logs -f  استفاده کنید .

یکی از قابلیت های CLI رانفلر ، بهره گیری از سیستم کش می باشد . این قابلیت در قسمت هایی که نیاز به انتخاب پروژه یا سرویس هست ، پیشنهادی به شما ارائه می کند که میتوانید با وارد کردن y آن را قبول کنید و یا با وارد کردن n لیست پروژه یا سرویس ها را مشاهده و انتخاب کنید .

شما میتوانید یک مرحله فراتر بروید و با دستور runflare logs -y لاگ های سرویس یا دیتابیس کش شده را مشاهده کنید . در ضمن  از دستور runflare -y -f میتوانید برای مشاهده لاگ لحظه ای سرویس یا دیتابیس کش شده استفاده کنید .