search icon

کار با کران جاب

معرفی سرویس رانفلر

برای تنظیم کرون جاب برای یک سرویس ، پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک نمایید.

 

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

سپس از میان سرویس های فعال ، سرویس مدنظر را انتخاب کنید .

سپس در پایین صفحه بر روی کرون جاب کلیک نمایید.

در صفحه جدیدی که نمایش داده میشود باید زمان اجرا دستور و دستور را وارد کنید .

میتوانید از منوی تنظیمات مشترک برای انتخاب زمانبندی های متداول استفاده کنید  یا اینکه طبق راهنمای زیر ، زمان را وارد کنید .

Minute : در این قسمت باید دقیقه ای که میخواهید کرون جاب اجرا شود را وارد کنید. عدد وارد شده باید بین 0 و 59 باشد.

Hour : در این قسمت باید ساعتی که میخواهید کرون جاب اجرا شود را وارد کنید. عدد وارد شده باید بین 0و 23 باشد.

Day : در این قسمت باید روز مدنظر خود را از بین 1 تا 31 انتخاب کنید.

Month : ماه مورد نظر خود برای اجرای کرون جاب را در این قسمت با وارد کردن عدد بین 1 تا 12 انتخاب کنید.

Weekday : در این قسمت باید روز هفته ای که میخواهید کرون جاب اجرا شود را وارد کنید . عددی بین 0 تا 6 – 0 معادل یکشنبه و 6 معادل شنبه است.

Command : در این فیلد هم باید آدرس فایل یا دستور مدنظر خود برای اجرای کرون جاب را وارد کنید.

برای اینکه چند مقدار را در یک قسمت قرار دهید میان مقادیر از , استفاده کنید .

پس از انتخاب زمان ، مانند تصویر زیر دستوری که میخواهید اجرا شود را وارد کنید و بر روی اضافه کردن کلیک کنید .