search icon

ایجاد سرویس

برای ایجاد سرویس پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک کنید .

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

 

بر روی ایجاد کلیک کنید .

سپس ازتب سرویس ها ، نوع اپلیکیشن را انتخاب کنید .

سپس نسخه اپلیکیشن را انتخاب کنید .

سپس نام سرویس  را مشخص کنید و منابع (رم و cpu و حجم)  سرویس را انتخاب کنید و بر روی ایجاد کلیک کرده تا سرویس ساخته شود .

در نهایت سرویس به لیست سرویس ها اضافه میشود .