search icon

نحوه عضویت (حقیقی و حقوقی)

  • ثبت نام حقیقی
  • ثبت نام حقوقی

 

ثبت نام حقیقی

برای ثبت نام وارد این لینک شوید

پس از ورور به صفحه ، نوع حساب  را مانند تصویر حقیقی  انتخاب کنید .

 

سپس مشخصاتی که در خواست شده است را وارد کنید و بر روی قبول قوانین کلیک کنید.

در نهایت بر روی عضویت کلیک کنید .

 

ثبت نام حقوقی

برای ثبت نام وارد این لینک شوید .

پس از ورور به صفحه ، نوع حساب  را مانند تصویر حقوقی  انتخاب کنید .

 

سپس مشخصاتی که در خواست شده است را وارد کنید و بر روی قبول قوانین کلیک کنید.

در نهایت بر روی عضویت کلیک کنید .