search icon

تنظیم php.ini

معرفی سرویس رانفلر

برای اینکه متغیر هایی مانند memory_limit و max_execution_time و … را شخصی سازی کنید ،

کافی است در مسیر اصلی پروژه خود یک فایل با نام php.ini بسازید و تنظیمات و تغییرات مدنظر خود را در ان وارد کنید و سپس دیپلوی بزنید.