search icon

رفع خطای Access Control Allow Origin – CORS در Asp.Net

معرفی سرویس رانفلر

CORS  مکانیزم یا پروتکلی امنیتی هست که دسترسی یک دامنه به منابع یک دامنه دیگر (مثلا api) را کنترل و محدود میکند .

اگر در بعد از دیپلوی این خطا را مشاهده کردید میتوانید از مستندات رسمی استفاده کنید و خطا را رفع نمایید.

برای مشاهده مستندات کلیک کنید.