search icon

اجرای migrations در جنگو

بعد از تغییرات بر روی فایل  models.py نیاز هست تا دستوراتی زده شود تا جنگو تغییرات را بر روی دیتابیس هم اعمال کند.برای این منظور دستور python manage.py makemigrations را در سیستم لوکال خود وارد کنید تا

فایل های migrations ایجاد شوند سپس دستور runflare deploy را بزنید تا فایل ها به سرور ارسال شوند. بعد از دیپلوی وارد ترمینال شوید و دستور python manage.py migrate را بزنید تا تغییرات بر روی دیتابیس هم اعمال شود.