search icon

ایجاد دیتابیس

معرفی سرویس رانفلر

  • ایجاد دیتابیس
  • فعال کردن دسترسی از راه دور
  • فعال کردن مدیریت دیتابیس

 

ایجاد دیتابیس

برای ایجاد سرویس پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک کنید .

 

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

بر روی ایجاد کلیک کنید .

 

سپس ازتب دیتابیس ها ، نوع دیتابیس را انتخاب کنید .

سپس نسخه آن را انتخاب کنید .

 

سپس نام دیتابیس را مشخص کنید و منابع (رم و cpu و حجم)  سرویس را انتخاب کنید و بر روی ایجاد کلیک کنید تا سرویس ساخته شود .

در نهایت دیتابیس به لیست دیتابیس ها اضافه میشود .

 

فعال کردن دسترسی از راه دور

پس از ورود به صفحه لیست ایتم (سرویس و دیتابیس ) های یک پروژه بر روی ایکون جزییات دیتابیس مدنظر کلیک کنید .

مانند تصویر بر روی دسترسی از راه دور کلیک کنید تا فعال شود .

از ایپی و پورت که در تصویر زیر نشان داده نشده است ، میتوانید برای دسترسی از راه دور استفاده کنید . (مانند اتصال با نرم افزار navicat)

 

فعال کردن مدیریت دیتابیس

برای فعال کردن مدیریت دیتابیس ، پس از ورود به صفحه لیست ایتم (سرویس و دیتابیس ) های یک پروژه بر روی ایکون جزییات دیتابیس مدنظر کلیک کنید .

مانند تصویر بر روی مدیریت دیتابیس کلیک کنید تا فعال شود .

نکته : ممکن است در برخی از دیتابیس ها ، این گزینه را مشاهده نکنید مانند دیتابیس Mongo که به این خاطر است که این دیتابیس پنل مدیریت تحت وب ندارد .

در آخر بر روی مدیریت دیتابیس کلیک تا به صفحه پنل مدیریتی هدایت شوید .

برا غیر فعالسازی از همین قسمت میتوانید استفاده کنید .